Oko 80.000 korisnika tuđe nege u Srbiji očekuje povećanje iznosa oa januara naredne godine

Oko 80.000 korisnika tuđe nege u Srbiji očekuje povećanje iznosa oa januara naredne godine

Autor: penzin.rs

19. Decembar 2021

Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica u 2021. godini iznosi 19.158,00 dinara, a prima je oko 80.000 korisnika. Ova novčana naknada usklađuje se istom dinamikom i u istom procentu kao i penzije, što znači da je od januara uvećana za 5,9 procenata u odnosu na prethodnu godinu, a sledeće povećanje biće od 1. januara 2022. godine, u skladu sa Zakonom o PIO.

masaza

Tuđa nega je naziv koji se najčešće upotrebljava za osobe kojima je za život neophodna pomoć, a koji se odnosi na pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica (ako se ovo pravo ostvaruje preko centra za socijalni rad), odnosno na pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica (ako se pravo ostvaruje preko PIO fonda).

„Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo, praktično, imaju samo nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, svlače i oblače, održavaju osnovnu ličnu higijenu, niti kreću po kući uz pomoć pomagala, kao i oni koji su na dijalizi“, navode za Biznis.rs iz Fonda PIO.

Pravo na novčanu naknadu za tuđu negu i pomoć nije uslovljeno visinom drugih primanja, niti konkretnom dijagnozom, već isključivo opštim zdravstvenim stanjem podnosioca zahteva, odnosno njegovom funkcionalnošću i sposobnošću za obavljanje osnovnih životnih aktivnosti.

Kako do prava na negu i pomoć?

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica pokreće se na zahtev osiguranika, odnosno korisnika prava, uz koji je priložena raspoloživa medicinska dokumentacija. Zahtev za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica podnosi se nadležnoj filijali Republičkog fonda PIO prema mestu prebivališta.

Oko mesec dana od dana podnošenja zahteva, korisnik dobija poziv za veštačenje, koje sprovodi lekar veštak određene specijalnosti i koji na osnovu priložene medicinske dokumentacije i direktnog pregleda korisnika donosi nalaz, ocenu i mišljenje o potrebi za pomoći i negom drugog lica.

„Svaki nalaz lekara veštaka podleže kontroli, a nakon toga se prosleđuje nadležnom organizacionom delu da donese rešenje o postojanju ili nepostojanju prava. Korisnik dobija rešenje i ako je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica, uz penziju mu se isplaćuje i ova novčana naknada, a ako nije ostvario pravo dobija rešenje sa obrazloženjem zašto nije ostvario pravo i pouku o pravnom leku“, objašnjavaju naši sagovornici.

Lica koja nisu korisnici penzije ili osiguranici, zahtev za novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica podnose nadležnom Centru za socijalni rad, koji dokumentaciju prosleđuje Fondu PIO radi sprovođenja postupka veštačenja.

Ako je podnosilac zahteva penzioner uz zahtev za priznavanje ovog prava se prilaže:

  • Original medicinske dokumentacije od lekara specijaliste o postojanju potrebe za pomoći i negom drugog lica

  • Očitana lična karta

  • Očitana zdravstvena knjižica

  • Adresa i naziv ustanove ako je penzioner korisnik usluga iste

Ako se dokumentacija podnosi Centru za socijalni rad, neophodno je spremiti sledeće:

  • Izvod iz matične knjige rođenih

  • Očitanu ličnu kartu

  • Očitanu zdravstvenu knjižicu

  • Popunjen obrazac sa propratnom lekarskom dokumentacijom i nalazom lekara specijaliste da je potrebna tuđa nega i pomoć. Dokumentacija mora biti u originalu ili overena fotokopija

  • Uverenje Fonda PIO da podnosilac zahteva nije korisnik penzije ili da postupak za ostvarivanje penzije nije u toku, kao i potvrda o stanju u matičnoj evidenciji osiguranika

  • Uverenje PIO fonda da podnosilac zahteva ovo pravo nije ostvario po drugom osnovu.

Izdvajamo